Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné při nákupu v charitativním e-shopu umístěném na webu 

 

shop.loono.cz

 

(dále také jen „e-shop“)provozovaném spolkem

 

Loono, z.s.

IČ: 029 05 639

sídlo: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

e-mail: shop@loono.cz

telefon: 777 692 914

prodávající je plátcem DPH

 

(dále jen „loono“)

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1 Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“) platí mezi loono a Kupujícím (dále jen „Kupující“), který v souladu s příslušnými právními předpisy může vystupovat i jako spotřebitel, při prodeji a nákupu zboží v e-shopu a blíže upravují jejich práva a povinnosti. Internetový obchod spolku loono na straně prodávající je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: shop.loono.cz (dále jen „web“). Tyto Podmínky platí pouze pro nákup zboží objednávaného a kupovaného přímo přes web loono a nikoliv pro nákup zboží vystavovaného ze strany loono, avšak objednávaného a kupovaného prostřednictvím jiného prodejce a jeho internetového obchodu.

 

1.2 Kupující odesláním objednávky zboží potvrzuje, že má zájem o uzavření kupní smlouvy ke zboží od loono a že se seznámil s těmito Podmínkami, že je mu jejich obsah dostatečně znám a že je přijímá, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy.

 

1.3 Vymezení pojmů:

 

 1. Kupující – spotřebitel: je každý člověk, který při nákupu zboží v e-shopu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,

 

 1. Kupující – jiný subjekt: je každá osoba, která nesplňuje podmínky dle písm. a), tedy zejména fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu s loono v souvislosti se svou podnikatelskou činností (např. na IČ) nebo samostatným výkonem povolání a dále i všechny právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu nebo na to, zda jsou podnikatelem či nikoliv.II.

Nákup v e-shopu, uzavření kupní smlouvy a speciální produkty

 

2.1 Při nákupu zboží v e-shopu není vyžadována předchozí registrace Kupujícího a v e-shopu je možné nakupovat bez registrace. V případě zájmu je však možné zřídit si registrací uživatelský účet.

 

2.2 Nabídka zboží vystaveného v e-shopu je návrhem loono na uzavření kupní smlouvy s Kupujícím, avšak s výhradou vyčerpání zásob nebo nemožnosti prodejce nabídku splnit v souladu s těmito VOP. Loono si vyhrazuje právo nabídku zboží kdykoliv změnit. 

 

2.3 Pro objednání zboží vloží Kupující vybrané zboží do košíku, vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, telefon a fakturační/doručovací adresa aj.), o způsobu dopravy a o způsobu platby kupní ceny. Při vyplňování objednávkového formuláře může Kupující zvolit doručení na jinou adresu, registrovat se v e-shopu nebo zadat poznámku pro prodejce apod.

 

2.4 Kupující je povinen zkontrolovat své údaje a opravit případné chyby. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Kupující odešle závaznou objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“. Před odesláním objednávky je Kupující povinen potvrdit, že se seznámil s těmito Podmínkami. Před odesláním objednávky jsou také Kupujícímu zpřístupněna samostatná pravidla zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho nákupem v e-shopu, aby se s nimi mohl řádně a včas seznámit.

 

2.5 Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem odeslání objednávky Kupujícího.  Loono následně odešle Kupujícímu e-mailové potvrzení, které je považováno za předané vyhotovení kupní smlouvy. Součástí potvrzení jsou i VOP platné pro kupní smlouvu Kupujícího. Kupní smlouva je rovněž archivována u prodejce.

 

2.6 Kupní smlouvu je možné změnit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. Zjistí-li smluvní strana v kupní smlouvě jakékoliv chyby či jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti druhou smluvní stranu a nesrovnalosti společně napraví, je-li to možné. 

 

2.7 Pokud loono není schopno některý z požadavků smlouvy splnit (zejména s ohledem na výhradu vyčerpání zásob zboží), pošle Kupujícímu e-mail s návrhem na změnu kupní smlouvy (jiný druh zboží nebo pozdější termín  dodání). Změna kupní smlouvy je v takovém případě účinná okamžikem doručení souhlasného potvrzení Kupujícího o přijetí návrhu na změnu kupní smlouvy; souhlasné potvrzení zašle Kupující do loono do deseti (10) dnů od obdržení návrhu na změnu dle předchozí věty. Nedoručí-li Kupující do loono souhlasné potvrzení o přijetí návrhu na změnu v uvedeném termínu nebo nesouhlasí-li Kupující s návrhem na změnu, kupní smlouva se od počátku ruší, a to v části, jíž se návrh na změnu týká. V takovém případě si smluvní strany vrátí plnění, které si na splnění zrušené části smlouvy poskytly, a to do deseti (10) dnů od marného uplynutí lhůty či od oznámení Kupujícího, že s návrhem a změnu nesouhlasí. Ostatní ujednání kupní smlouvy nedotčená neakceptovaným návrhem na změnu dle tohoto odstavce zůstávají i nadále v platnosti a smluvní strany jsou povinny je splnit.

 

2.8 Licenční ujednání: Předmětem kupní smlouvy mohou být i edukační materiály a tedy dodání zboží chráněného autorským právem či jinými právními předpisy týkajícími se ochrany práv duševního vlastnictví. Konkrétně se může jednat o nákup edukačních audio či video záznamů zachycujících např. průběh vzdělávacích akcí loono či jiný vzdělávací obsah vytvořený ze strany loono v rámci jeho kampaní, který je Kupujícím dodáván elektronicky (to vše dále jen “Digitální obsah”). Vedle toho je možné zakoupit v e-shopu edukační materiály vytvořené v loono, a to např. edukační brožury, karty, manuály nebo plakáty, které jsou Kupujícímu dodávány ve fyzické podobě (dále jen “Edukační materiály”) nebo další materiály chráněné autorským právem či jinými právními předpisy týkajícími se ochrany práv duševního vlastnictví (dále jen “Další materiály”). V případě, že Kupující v e-shopu loono zakoupí Digitální obsah či Edukační nebo Jiné materiály, bere současně s těmito obchodními podmínkami na vědomí i toto licenční ujednání, které je jejich nedílnou součástí.

 

 1. Loono jakožto autor Digitálního obsahu či Edukačních či Jiných materiálů nebo jako držitel licence či podlicence k takovému předmětu poskytuje Kupujícímu při jeho zakoupení příslušnou licenci/podlicenci, jejímž obsahem je právo Digitální obsah či Edukační či Jiné materiály užít ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) dále stanoveným způsobem.

 

 1. Obsahem licence či podlicence je právo Kupujícího Digitální obsah či Edukační/Jiné materiály užít pro osobní či vnitřní potřebu nebo za účelem edukace veřejnosti, avšak nikoliv za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a vždy bezúplatně, a to tak, aby takovým způsobem užití docházelo i k naplnění poslání loono s tím, že odpovídajícím a zamýšleným způsobem užití je především bezúplatné/bezúplatná:

 

 • zpřístupnění Edukačních materiálů či Digitálního obsahu v čekárnách či ordinacích zdravotnických zařízení nebo na jejich webových stránkách,
 • distribuce Edukačních materiálů pacientům a jiným návštěvníkům zdravotnických zařízení,
 • prezentace a distribuce Edukačních materiálů ve školách a jiných vzdělávacích zařízeních či na akcích, jejichž smyslem je vzdělávání veřejnosti v dané oblasti,
 • prezentace Digitálního obsahu ve školách a jiných vzdělávacích zařízení či na jiných akcích, jejich účelem je vzdělávání veřejnosti v dané oblasti
 • užití Jiných materiálů pro osobní či vnitřní potřebu.

 

 1. Kupující bez předchozího písemného souhlasu loono není oprávněn Digitální obsah či Edukační nebo Jiné materiály za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu rozmnožovat, rozšiřovat (formou prodeje a nabízení k prodeji), pronajímat nebo sdělovat veřejnosti (ze záznamu, prostřednictvím TV, rozhlasu či jiného prostředku), tj. zejména není oprávněn takto zakoupený obsah a materiály použít při výkonu podnikatelské či jiné výdělečné činnosti za účelem dosažení zisku a zejména k jejich prodeji či k prezentaci a vystavování na akcích pořádaných Kupujícím či třetí osobou fyzicky či online za úplatu.

 

 1. Kupující rovněž není oprávněn Digitální obsah či Edukační/Jiné materiály jakkoliv měnit, editovat je nebo kopírovat či do nich jinak zasahovat. 

 

 1. Kupující není povinen licenci/podlicenci využít. Kupující není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence/podlicence třetí osobě zcela nebo zčásti. Kupující není oprávněn licenci/podlicenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.

 

 1. Odměna za licenci/podlicenci je v plné výši a rozsahu zahrnuta v kupní ceně zboží a loono není oprávněno požadovat jakoukoliv další úplatu za licenci/podlicenci. Tím není dotčeno právo loono na náhradu škody či nemajetkové újmy, finančních sankcí či dalších nákladů předpokládaných právními předpisy nebo těmito obchodními podmínkami. Loono je oprávněno podmínit souhlas s využitím Digitálního obsahu či Edukačních/Jiných materiálů způsobem dle bodu c) zaplacením odměny.

 

 1. Licence/podlicence k Digitálnímu obsahu a k Edukačním/Jiným materiálům dle tohoto odstavce není teritoriálně omezena, není-li výslovně stanoveno jinak.

 

 1. Licence k dílům, která jsou předmětem autorskoprávní ochrany, trvá po dobu trvání majetkových práv; stejná doba platí i pro ostatní předměty chráněné předpisy k ochraně práv duševního vlastnictví, které nepodléhají autorskému zákonu, nestanoví-li právní předpis delší dobu. 

 

 1. Kupující bere na vědomí, že loono není povinno zdržet se výkonu práva, k němuž uděluje licenci/podlicenci a naopak bere na vědomí, že licence/podlicence k Digitálnímu obsahu či Edukačním/Jiným materiálům je v obdobném rozsahu poskytována i dalším Kupujícím při jejich nákupu těchto předmětů v e-shopu nebo smluvním partnerům loono mimo e-shop. Loono poskytne Kupujícímu součinnost nezbytnou k tomu, aby Kupující mohl licenci/podlicenci využít.

 

 1. Není-li uvedeno jinak nebo právní předpisy nestanoví odlišnou právní úpravu, užijí se ustanovení týkající se zboží přiměřeně i na ustanovení o Digitálním obsahu či Edukačních a Jiných materiálech, jestliže to jejich povaha nevylučuje.

 

2.9 Registrace na běh v rámci běžeckého seriálu RunCzech: Předmětem nákupu v e-shopu loono může být i registrace na běh v rámci projektu “Běž pro dobrou věc” organizovaného při běžeckém seriálu společnosti: Prague International Marathon, spol. s r.o., se sídlem Františka Křížka 11, 170 00 Praha 7 jakožto organizátorem akce (dále jen “organizátor”); blíže o projektu zde.

 

 1. Kupující při nákupu registrace v e-shopu loono volí mezi produktem pro firmu či pro jednotlivce. V souvislosti s nákupem registrace může kupující za zvýhodněnou cenu zakoupit i jiné produkty v e-shopu loono, které jsou přímo označeny jako produkty pro účastníky běžeckého seriálu organizátora dle podmínek uvedených u konkrétního produktu. Na webových stránkách organizátora lze zakoupit další související produkty - kupř. pojištění storna účasti aj.

 

 1. Po úhradě kupní ceny za registraci na běh obdrží kupující registrační kód. Registrační kód kupující uplatní na webových stránkách organizátora www.runczech.com a při registraci vytvoří své Runners ID, jehož prostřednictvím dále spravuje svůj profil běžce, registraci aj. 

 

 1. Kupující - spotřebitel odesláním objednávky v e-shopu loono bere na vědomí, že při nákupu registrace na běh v charitativním e-shopu loono platí do doby uplynutí 14 dnů ode dne doručení registračního kódu, případně do okamžiku uplatnění registračního kódu na webu organizátora, podle toho, který okamžik nastane dříve, tyto všeobecné obchodní podmínky loono. Po uplynutí doby pro odstoupení od smlouvy nebo po uplatnění registračního kódu u organizátora platí pro smluvní vztah týkající se zakoupené registrace výhradně všeobecné smluvní podmínky organizátora dostupné na jeho webových stránkách www.runczech.com v sekci: Užitečné/Pro veřejnost/všeobecné smluvní podmínky.

 

Kupující - jiný subjekt odesláním objednávky v e-shopu loono bere na vědomí, že od okamžiku doručení registračního kódu kupujícímu platí výhradně všeobecné smluvní podmínky organizátora dostupné na jeho webových stránkách www.runczech.com v sekci: Užitečné/Pro veřejnost/všeobecné smluvní podmínky.

 

 1. Kupující zakoupením registrace prostřednictvím loono bere na vědomí, že loono neodpovídá za organizaci a realizaci konkrétních běžeckých závodů organizátora a současně není schopno jakkoliv ovlivnit podmínky organizátora pro konání, zrušení či přesun termínů běhů, podmínky platnosti kódů aj. uvedené na jeho webových stránkách. V případě zrušení či přesunu termínu běhu apod. je stran zakoupené registrace postupováno výhradě dle podmínek stanovených organizátorem, s čímž kupující zakoupením registrace souhlasí. Doplňující informace k organizaci běžeckého seriálu jsou uvedeny na webových stránkách organizátora www.runczech.com

 

2.10 Dárkový poukaz: Předmětem nákupu v e-shopu můžu být i dárkový poukaz ve stanovené hodnotě na nákup dalšího zboží v e-shopu loono. Platnost dárkového poukazu činí 1 rok ode dne vystavení. Později uplatněné dárkové poukazy nejsou akceptovány. Dárkový poukaz není možné směnit za peníze nebo prodloužit jeho platnost. V případě uplatnění dárkového poukazu není možné uplatnit slevový kód či jiný druh slevy. Dárkový poukaz je vždy nutné vyčerpat v plném rozsahu při jednom nákupu. Případný zůstatek financí na dárkovém poukazu se nevrací a není možné jej uplatnit při dalším nákupu.III.

Kupní cena zboží a platební ujednání

 

3.1 Pro nákup zboží platí kupní ceny uvedené v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky ze strany Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že loono je plátcem DPH.

 

3.2 Ke kupní ceně zboží uváděné v e-shopu se připočítávají náklady na dodání zboží. Rozpis konečné kupní ceny zboží včetně DPH a nákladů na jeho dodání je Kupujícímu zobrazen před odesláním objednávky a je uveden v potvrzovacím e-mailu a daňovém dokladu zasílaném Kupujícímu.

 

3.3 Kupní cenu zboží je možné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet loono uvedený v potvrzení o přijetí objednávky, online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay nebo přes elektronickou peněženku Google Pay. Způsob platby kupní ceny zvolí Kupující před odesláním objednávky. 

 1. Platba bezhotovostním převodem:

V případě platby bezhotovostním převodem obdrží Kupující po odeslání objednávky e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí objednávky, která bude obsahovat i údaje o bankovním spojení, jehož prostřednictvím je kupní cena hrazena, a termín, v němž je třeba kupní cenu uhradit. Po připsání platby kupní ceny na bankovní účet loono obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o přijetí platby, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

 

 1. Platba platební kartou:

V případě platby platební kartou prostřednictvím platební brány obdrží Kupující po odeslání objednávky a provedení platební transakce prostřednictvím platební brány GoPay e-mailovou zprávu s potvrzením o provedené platbě, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží. Platba platební kartou prostřednictvím platební brány podléhá v souladu s příslušnými právními předpisy elektronické evidenci tržeb.

 

 1. Platba prostřednictvím Google Pay

V případě platby tímto způsobem je využívána platba prostřednictvím mobilu či internetu a tam nahrané aplikace Google Pay, v níž má Kupující ve svém účtu nahranou a ověřenou svou platební kartu, to vše v souladu s podmínkami spol. Google. Dle podmínek Google nemá loono přístup k pravému číslu karty Kupujícího. Po odeslání objednávky a provedení platební transakce obdrží Kupující e-mailovou zprávu s potvrzením o platbě, daňovým dokladem a informací o následné expedici zboží.

 

3.4 Každému Kupujícímu je po vyřízení objednávky zaslán daňový doklad, který slouží Kupujícímu také jako záruční list zboží. 

 

3.5 Nezaplatí-li Kupující kupní cenu zboží dle odst. 3.3 písm. a) tohoto článku, je jeho objednávka automaticky zrušena. IV.

Dodání zboží

 

4.1 Zboží Kupujícímu: 

 1. a) zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. na jím uvedenou dodací adresu v České republice nebo na Slovensku, nebo
 2. b) doručujeme prostřednictvím služby Zásilkovna na vybranou pobočku v ČR nebo 
 3. c) zašleme v elektronické podobě (např. e-mailem), jedná-li se o Digitální obsah nebo registraci na běh. 

 

Náklady na dodání zboží nese Kupující ve výši zobrazené před odesláním objednávky a uvedené v potvrzovacím e-mailu. Náklady na dodání zboží určuje loono.

 

4.2 Loono expeduje objednané zboží 1x za 14 dnů, vždy však nejdříve po připsání  celkové kupní ceny zboží včetně nákladů na jeho dodání na bankovní účet loono. 

 

4.3 Kupující bere na vědomí, že délka doby dodání zboží Českou poštou či prostřednictvím Zásilkovny není závislá na vůli loono, které nemůže ovlivnit dobu, v níž bude zboží Kupujícímu při zasílání poštou/Zásilkovnou doručeno/připraveno k vyzvednutí. Kupující současně bere na vědomí, že další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou určit či upravit i podmínky České pošty, s.p. nebo provozovatele Zásilkovny.

 

4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným než zvoleným způsobem, nese Kupující riziko a veškeré náklady s tím spojené. Opakovaným doručováním se rozumí druhý a každý další pokus o doručení zboží.

 

4.5 Nepodaří-li se zboží Kupujícímu doručit zboží prostřednictvím pošty a je třeba doručovat mu zboží opakovaně, zašle loono Kupujícímu e-mail se žádostí o sdělení platné dodací adresy, na kterou mu lze zboží doručit, případně se sdělením o možném sjednání jiného způsobu dodání/vyzvednutí zboží. Nekontaktuje-li Kupující loono ve lhůtě jednoho (1) měsíce od odeslání takového e-mailu nebo neuhradí-li náklady spojené s opakovaným dodáním zboží na bankovní účet loono do deseti (10) dnů od výzvy k jejich zaplacení, smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou se Kupujícímu nevrací.

 

Nevyzvedne-li si Kupující zboží dodávané prostřednictvím Zásilkovny na příslušné pobočce a toto je vráceno zpět do loono, kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě je Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží spojené se zrušenou objednávkou se Kupujícímu nevrací.

 

V případě, že Kupující zvolí platební metodu, při níž loono nejsou zpřístupněny údaje o jeho bankovním spojení, a dojde ke zrušení objednávky dle tohoto odstavce s tím, že Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu loono ke sdělení bankovního spojení za účelem vrácení kupní ceny, kupní cena se Kupujícímu nevrací a je považována za dar Kupujícího pro loono za účelem podpory jeho činnosti.

 

4.6 Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat, případné poškození či zničení zboží zdokumentovat a nejpozději do 24 hodin od převzetí oznámit přepravci a do loono. Neuplatní-li Kupující své nároky plynoucí z poškození, ztráty či zničení zboží vůči přepravci, má Kupující možnost uplatnit vůči loono reklamaci či odstoupit od kupní smlouvy v souladu s články V. a VI. obchodních podmínek. Loono však upozorňuje, že okamžikem vydání zásilky a převzetím zboží přecházejí nároky loono vůči přepravci na Kupujícího (zejména nárok na náhradu škody). Je-li to možné, žádá loono, aby Kupující řešil vzniklou situaci přímo s přepravcem, jelikož loono vůči přepravci veškeré nároky ztrácí. Uplatňovat nároky týkající se poškození zboží při přepravě není možné, zajišťuje-li si Kupující přepravu nezávisle na loono.

 

4.7 Je-li předmětem objednávky zboží dodávka Digitálního obsahu, je zboží Kupujícímu zasíláno v elektronické podobě, a to následujícím způsobem bez toho, aby loono dodávalo Digitální obsah na CD, DVD, USB flash disku nebo na jiném hmotné nosiči. 

 

 1. Digitální obsah je Kupujícímu zpřístupněn po zaplacení kupní ceny, a to prostřednictvím odkazu ke stažení Digitálního obsahu z webových stránek www.wetransfer.com, který Kupující obdrží spolu s heslem zaslaným na adresu jeho elektronické pošty. 

 

 1. Digitální obsah uložený na webových stránkách www.wetransfer.com je dostupný po dobu dvou (2) týdnů ode dne odeslání e-mailové zprávy s příslušným odkazem a heslem Kupujícímu ze strany loono. Před uplynutím této doby bude Kupujícímu zasláno e-mailové upozornění na blížící se expiraci odkazu pro stažení. Digitální obsah je možné z webových stránek stáhnout pouze jedenkrát (1x). Po uplynutí této doby nebo po jeho stažení je Digitální obsah automaticky smazán. Loono je oprávněno zkontrolovat, zda Kupující Digitální obsah již stáhl či nikoliv.V.

Odstoupení od kupní smlouvy (Kupující - spotřebitel)

 

5.1 Kupující – spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne:

 

 1. uzavření kupní smlouvy (v případě Digitálního obsahu), 

 

 1. převzetí zboží/doručení registrace na běh, je-li doručováno postupem dle čl. IV odst. 4.1 Podmínek s výjimkou dodávky Digitálního obsahu nebo

 

 1. převzetí poslední části dodávky zboží, je-li dodáváno několik druhů zboží nebo jeho částí postupem dle čl. IV odst. 4.1 s výjimkou dodávky Digitálního obsahu,

 

 1. převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,

 

přičemž v této lhůtě je Kupující – spotřebitel povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v případě objednávky Digitálního obsahu počíná běžet dnem následujícím po dni uzavření kupní smlouvy, a to i v případě, že je spolu s Digitálním obsahem nebo Edukativním online balíčkem zakoupeno i jiné zboží, u něhož lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne jeho převzetí (viz. písm. b), c) a d) tohoto odstavce).

 

5.2 Odstoupení od smlouvy oznámí Kupující - spotřebitel prodávajícímu jakýmkoliv způsobem - e-mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou v sídle loono. Pro přehlednost doporučujeme využít náš Formulář pro odstoupení od smlouvy, který odešle Kupující - spotřebitel na e-mailovou adresu loono uvedenou v záhlaví obchodních podmínek jako přílohu e-mailu. Vzor formuláře je dostupný na webových stránkách shop.loono.cz a dále je Kupujícímu - spotřebiteli zasílán i v rámci potvrzení jeho objednávky zboží. Kupující - spotřebitel je oprávněn zaslat vyplněný a podepsaný formulář i poštou nebo jej jinak fyzicky doručit na uvedenou adresu loono (kupř. spolu s vráceným zbožím). Loono Kupujícímu – spotřebiteli následně potvrdí přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy e-mailem.

 

5.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující - spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení potvrzení loono o přijetí oznámení Kupujícího - spotřebitele o odstoupení od smlouvy. 

 

5.4 Vrácené zboží je Kupující - spotřebitel povinen vrátit do loono v bezvadném stavu, v jakém jej obdržel. Zboží musí být nepoužité (např. nenošené, neprané), musí obsahovat veškeré visačky či cedulky, být bez vad a ve stejném množství. Kupující – spotřebitel odpovídá loono za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že loono je oprávněno své nároky jednostranně započíst oproti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení uhrazené kupní ceny. Ustanovení tohoto článku V. odpovídají oznámení prodávajícího ve smyslu ust. § 1833 ve spojení s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako ,,občanský zákoník”). Náklady spojené s vrácením zboží do loono nese v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku Kupující – spotřebitel v plné výši; toto ustanovení odpovídá oznámení dle ust. § 1820 odst. 1 písm. i občanského zákoníku.

 

5.5 Loono vrátí Kupujícímu – spotřebiteli uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží ze strany Kupujícího – spotřebitele k rukám loono. Loono si tímto vyhrazuje právo nevrátit Kupujícímu – spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží dříve, než mu Kupující – spotřebitel vracené zboží předá. V případě, že Kupující – spotřebitel při uzavření kupní smlouvy zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který loono nabízí, budou mu ze strany loono vráceny náklady na dodání zboží maximálně do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude Kupujícímu – spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení zboží Kupujícím – spotřebitelem.

 

5.6 Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv vypočtených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

 

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi loono a Kupujícím - spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit loono i poskytnutý dárek, a to ve stavu, v jakém jej přijal.

 

5.8 Nekalé obchodní praktiky: Kupující - spotřebitel je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že byl vystaven nekalé obchodní praktice ze strany loono. V takovém případě má Kupující - spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě devadesáti (90) dnů od jejího uzavření, nebo možnost požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

 

5.9 Digitální obsah: Je-li předmětem kupní smlouvy dodání Digitálního obsahu zpřístupňovaného Kupujícímu - spotřebiteli online, má Kupující - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek.

 

 1. Souhlasí-li Kupující - spotřebitel se zpřístupněním Digitální obsahu až po uplynutí doby 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, má právo od kupní smlouvy v této době odstoupit (Digitální obsah tak Kupující - spotřebitel obdrží  až po 14 dnech od uzavření smlouvy, ale má možnost si nákup v této době rozmyslet a bez udání důvodu od smlouvy odstoupit).

 

 1. Souhlasí-li Kupující - spotřebitel se zpřístupněním Digitálního obsahu již v době 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. v době stanovené občanským zákoníkem pro možnost odstoupení od smlouvy, a loono Kupujícího - spotřebitele informovalo o ztrátě nároku na odstoupení od smlouvy (což činí vždy před odesláním objednávky), pozbývá takový Kupující práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu v této době.

 

 1. Kupující - spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy v době 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, jestliže loono Digitální obsah zpřístupní v této době pro odstoupení, aniž by si vyžádalo předchozí souhlas Kupujícího - spotřebitele s takovým postupem nebo Kupujícího - spotřebitele opomene upozornit, že okamžité zpřístupnění Digitálního obsahu znamená ztrátu práva na odstoupení.

 

 1. Kupující - spotřebitel před odesláním objednávky Digitálního obsahu aktivním postupem zaškrtne nebo do poznámky pro prodejce uvede, zda si přeje či nepřeje zpřístupnit Digitální obsah v době 14 dnů od uzavření kupní smlouvy a současně je informován o následcích s tím spojených, tj. o nemožnosti odstoupení od kupní smlouvy v takovém případě.VI.

Práva z vadného plnění a Reklamační řád

 

6.1 Loono odpovídá Kupujícímu, že je zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží odpovídá sjednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem či požadavkům příslušných právních předpisů. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží je vhodné k uvedenému či obvyklému účelu a je dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití či návodu k montáži nebo instalaci. Pokud však loono Kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozorní, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil, má se za to, že je zboží bez vad.

 

6.2 Loono poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u loono právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout u loono vadu ihned poté, co ji zjistil.

 

6.3 Loono poskytuje Kupujícímu – jinému subjektu na zakoupené zboží záruku v délce 6  měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u loono v rámci reklamace vytknout ihned poté, co byla zjištěna. Loono si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující – jiný subjekt neuplatní včas.

 

6.4 Ujednání o délce záruční doby dle odst. 6.2 a 6.3 neplatí, je-li na zboží vyznačena minimální doba trvanlivosti nebo jiná doba, po kterou lze věc použít, jsou-li takové doby kratší než doby uvedené v odst. 6.2 nebo 6.3. V takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.

 

6.5 V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je loono povinno Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany loono nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn. 

 

6.6 Práva z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen uplatnit u loono prostřednictvím adresy elektronické pošty: shop@loono.cz nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese: Loono, z.s., nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

 

6.7 V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám loono, přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit loono záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.

 

6.8 V případě jejího uznání bude reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze vyřídit reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u loono vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit za předpokladu, že je vada věci nevýznamná.

 

6.9 Loono sdělí Kupujícímu nejpozději do pěti (5) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“). 

 

6.10 V případě uznání reklamace jako oprávněné se loono zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího a informovat jej o tom do patnácti (15) dnů ode dne Sdělení dle odst. 6.9 Kupujícímu, a to některým ze způsobů dle odst. 6.8 tohoto článku. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje loono bezodkladně Kupujícího a dohodne se s ním na vyřízení reklamace v pozdějším termínu. Nedošlo-li k dohodě dle předchozí věty a/nebo není-li reklamace vyřízena ani do 30 dnů od Sdělení, má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

6.11 V případě uznané reklamace může Kupující požadovat podle své volby jeden ze způsobů vyřízení reklamace dle odst. 6.8 věta první, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající - loono může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo následně odstoupit od smlouvy ve smyslu odst. 6.8 věta druhá a třetí, nelze-li reklamaci vyřešit způsobem dle odst. 6.8 věta první nebo v případě, že:

 • se vada projeví opakovaně, 
 • reklamovaná vada je podstatným porušením kupní smlouvy nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna ve výše uvedené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

 

6.12 Loono upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu způsobil sám. Vadné není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

6.13 Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace není a nemůže být obsah či souhrn informací zachycený v Edukačních či Jiných materiálech či Digitálním obsahu jakožto výsledků tvůrčí činnosti a poznatků loono nebo jeho dodavatelů zpracovaných dle vlastní úvahy a vývoje lékařského poznání. V případě tohoto typu zboží může být předmětem reklamace kupř. nefunkčnost odkazu pro stažení Digitálního obsahu či faktické zjevné vady Edukačních nebo Jiných materiálů (např. vada grafiky, počtu kusů) nebo případné vady uvedené u konkrétního typu produktu, viz. výše. 

 

V případě nákupu registrace na běžecký seriál RunCzech může být předmětem reklamace výhradně nefunkčnost zaslaného registračního kódu a nikoliv kupříkladu zrušení závodu, přesun termínu aj. Práva z vadného plnění jsou v závislosti na tom, kterými smluvními podmínkami se vztah v konkrétním okamžiku řídí, uplatňována u loono nebo u organizátora v souladu s jejich podmínkami.

VII.

Společná ujednání

 

7.1 Doručování se mezi stranami děje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím dostupných adres elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím datové schránky nebo osobně s potvrzením o převzetí písemnosti. V případě doručování zásilky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou dnem převzetí adresátem a v případě, že adresát uloženou zásilku nevyzvedl, pátým dnem po jejím uložení u poskytovatele poštovních služeb. Písemná forma je mezi stranami zachována i v případě doručování oznámení prostřednictvím adres elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem i bez něj.

 

Kontaktní údaje loono pro doručování:

 

Loono, z.s.

Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

e-mailový kontakt: shop@loono.cz

telefonní kontakt: 777 692 914

 

7.2 Loono sděluje, že ve vztahu ke Kupujícímu není vázáno kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

 

7.3 Řešení sporů: Smluvní strany se zavazují řešit případné budoucí spory vzniknuvší z jejich smluvního vztahu nejprve smírnou cestou a v souladu s těmito Podmínkami; případné stížnosti je Kupující - spotřebitel povinen adresovat k rukám loono na adresu elektronické pošty shop@loono.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího - spotřebitele zašle loono na adresu jeho elektronické pošty. V případě neúspěchu smírčích jednání jsou Kupující - spotřebitelé oprávněni využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele a zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz) postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, na kterou je možné obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím kontaktů uvedených na jejích webových stránkách www.coi.cz. V případě neúspěchu výše uvedených způsobů smírčích jednání mohou být spory předloženy českým soudům, přičemž budou aplikovány české hmotně a procesně-právní normy, a to i v případě existence mezinárodního prvku ve smluvním vztahu. 

 

7.4 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon aj.) použitých pro uskutečnění objednávky Kupujícího, uzavření kupní smlouvy či následné komunikace s loono jsou hrazeny v běžné výši závislé na tarifu poskytovatele, jehož služby Kupující využívá. Každá ze stran smlouvy nese své takto vynaložené náklady sama.

 

7.5 Smlouva uzavřená s Kupujícím (e-mail s potvrzením o přijetí objednávky) je včetně obchodních podmínek platných pro konkrétního Kupujícího a související komunikace archivována u Prodávajícího v elektronické podobě, a to za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná třetím osobám. Na písemnou žádost Kupujícího mu loono smlouvu včetně VOP platných v době jejího uzavření na základě svého předchozího uvážení zpřístupní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, v nichž je proces uzavírání smlouvy jasně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky svou objednávku údaje v ní obsažené zkontrolovat a případně změnit či opravit. Znění obchodních podmínek tvoří pdf. přílohu uzavřené kupní smlouvy a je tak umožněna jejich archivace i ze strany Kupujícího stejně jako ohledně celé komunikace s loono.

 

7.6 Loono je oprávněno k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Orgánem státního dozoru je Česká obchodní inspekce, jak je uvedeno v odst. 7.3 tohoto článku.

 

7.7 Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě mimořádných událostí nebo zásahu tzv. vyšší moci (přírodní katastrofa, válečný konflikt, pandemie apod.) či výpadku informačních a bankovních systémů nenese loono odpovědnost za nefunkčnost webových stránek e-shopu či jeho částí, za vyčerpání zásob zboží či za opožděné dodání zboží Kupujícímu a škodu z toho vzniklou. Prodlení s plněním smlouvy vzniklé na straně loono z důvodů dle předchozí věty není důvodem pro odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

 

7.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku a její rozhraní, jakož i veškeré materiály publikované na webových stránkách e-shopu loono podléhají ochraně autorského práva a jiných právních předpisů. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách e-shopu uvedeny, informace o nich a o jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Kupující se zavazuje nevykonávat činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasáhnout či užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní loono. Kupující není oprávněn použít při využívání webového rozhraní loono mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní e-shopu. Webové rozhraní loono je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob – zejména ostatních zákazníků loono a který je v souladu s jeho určením. Loono není odpovědné za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do jeho webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky třetí osobou v rozporu s jejím určením a účelem.

 

7.9 Loono upozorňuje, že informace na webových stránkách e-shopu jsou zčásti přebírány i od třetích stran a mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby a rovněž mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Loono je oprávněno kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty či služby v e-shopu a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Loono nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jeho zdrojů či vlastních nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů aj.

 

7.10 Loono je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněno zasílat všem Kupujícím, s nimiž uzavřelo kupní smlouvu, na adresu jejich elektronické pošty obchodní sdělení (s novinkami a nabídkami z e-shopu) směřující k přímé i nepřímé podpoře loono týkající se jeho vlastních obdobných výrobků a služeb, jestliže Kupující zasílání takových sdělení při uzavření kupní smlouvy výslovně neodmítl a z jejich zasílání se neodhlásil. Kupující je oprávněn zasílání sdělení dle tohoto odstavce výslovně a zdarma odmítnout v každé jednotlivé e-mailové zprávě loono obsahující obchodní sdělení, a to způsobem tam uvedeným. Obchodní sdělení dle tohoto ustanovení jsou jménem loono a v jeho prospěch rozesílána prostřednictvím třetí osoby - dodavatele těchto služeb, a to společnostmi Shoptet, a.s. (IČ: 28935675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6) a SmartSelling a.s. (IČ: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno).

 

7.11 Loono prohlašuje, že spotřebitelské recenze ke zboží, které na internetových stránkách e-shopu nabízí, pochází výhradně od zákazníků, kteří dané zboží sami zakoupili. 
VIII.

Kupující - jiný subjekt a ochrana údajů

 

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníků - Kupujících - jiných subjektů je zabezpečována v souladu s právními předpisy ČR a EU. Loono prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím - jiným subjektem považuje za důvěrné, v maximální možné míře je chrání obdobně jako údaje spotřebitelů, a tyto budou použity a zpracovány pouze k uskutečnění plnění dle kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího plynoucích ze zákona (kupř. v souvislosti s daňovými povinnostmi), případě v rámci marketingových akcí, avšak vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, což Kupující - jiný subjekt přijetím těchto VOP bere na vědomí.

 

8.2 Kupující - jiný subjekt je povinen uvádět ve styku s loono pravdivé a správné údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat loono o jejich změně. Loono správnost a pravdivost údajů Kupujícího - jiného subjektu neověřuje. Kupující - jiný subjekt přijetím těchto VOP potvrzuje správnost jím uvedených údajů a prohlašuje, že byl poučen o skutečnosti, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí údajů loono. Za újmu vzniknuvší v důsledku porušení povinností Kupujícího - jiného subjektu dle tohoto odstavce odpovídá Kupující - jiný subjekt.

 

8.3 Kupující - jiný subjekt bere na vědomí, že loono je oprávněno pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto tzv. zpracovatele. Loono se zavazuje nepředávat údaje Kupujícího - jiného subjektu jiným osobám než osobám přímo spolupracujícím s prodávajícím při prodeji zboží, případně osobám zabezpečujícím platební styk mezi stranami či dodání zboží nebo osobám spolupracujícím s loono v souvislosti s jeho činností.

 

8.4 Údaje Kupujícího - jiného subjektu jsou zpracovávány na dobu nezbytnou k plnění závazků plynoucích ze smluvního vztahu a právních povinností, příp. do doby odvolání příslušného souhlasu.

 

8.5 Loono zpracovává údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. V opačném případě je Kupující - jiný subjekt oprávněn loono na rozpor upozornit, požádat jej o vysvětlení a žádat nápravu vzniknuvšího závadného stavu. 

 

8.6 V případě žádosti Kupujícího - jiného subjektu o informaci o zpracování jeho údajů, předá loono Kupujícímu - jinému subjektu tuto informaci. Loono je oprávněno požadovat za poskytnutí informace dle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

 

8.7 Pravidla ochrany osobních údajů Kupujících - spotřebitelů jsou popsána v samostatném dokumentu dostupném před odesláním objednávky v e-shopu.IX.

Závěrečná ustanovení

 

9.1 Smluvní vztah vznikající mezi loono a Kupujícím při uzavření kupní smlouvy jakož i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany pro veškeré případy užití českého práva hmotného i procesního.

 

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu loono a platí v příslušném znění pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění či později. Loono si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Dnem uveřejnění nových VOP se ruší obchodní podmínky předchozí; to však nemá vliv na smlouvy uzavřené před účinností nových VOP a z nich plynoucí práva a povinnosti smluvních stran. Pro účely kupní smlouvy a z ní plynoucích práv a povinností jsou vždy rozhodné obchodní podmínky účinné ke dni uzavření smlouvy.

 

9.3 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné či neúčinné nebo stane-li se jím, nemá to vliv na platnost a účinnost obchodních podmínek a uzavřené smlouvy jako celku a je-li to možné, užije se místo neplatného, popř. neúčinného ustanovení takové ustanovení obchodních podmínek nebo zákona, které je mu svým účelem a smyslem nejbližší.

 

9.4 Zvláštní ujednání či dohody mezi loono a Kupujícím obsažená ve smlouvě nebo jinak písemně zachycená mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

 

9.5 Kupní smlouva s Kupujícím je uzavírána a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud pro potřeby smluvního vztahu mezi loono a Kupujícím vznikne překlad textu smlouvy a obchodních podmínek do jiného jazyka (např. v rámci anglické verze e-shopu), platí, že v případě sporu o výklad smlouvy a VOP je rozhodný výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.

 

9.6 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 12. ledna 2023.