Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů v loonoshopuMilí zákazníci,

 

abyste si mohli naplno užít náš loonoshop a služby s tím spojené, přinášíme Vám přehled základních zásad, v souladu s nimiž zpracováváme Vaše osobní údaje a které odesláním objednávky zboží berete na vědomí v následujícím znění.I.

Úvodní informace

 

 1. Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem Jugoslávských partyzánů 31, 160 00 Praha 6 je v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) správcem osobních údajů (dále jen “loono”).
 2. Jakožto správce osobních údajů můžete loono kontaktovat takto:

 

písemně na adrese: Loono, z.s., Jugoslávských partyzánů 31, 160 00 Praha 6

nebo

elektronicky prostřednictvím e-mailu: loonoshop@loono.cz

 

 1. Loono jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli nebo které získal při plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a dále údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Tyto zásady zpracování osobních údajů v loono stanoví typy osobních údajů, které loono shromažďuje, vysvětlují, jak a proč Vaše údaje loono shromažďuje a používá, vysvětlují, s kým je sdílí a také, jaká práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů máte.II.

Osobní údaje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Osobními údaji, které loono zpracovává, se rozumí:
 • jméno a příjmení, adresa (a případně i fakturační či doručovací, je-li třeba), e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje potřebné k provedení platebních transakcí (online platba kartou nebo bankovní převod),
 • přihlašovací údaje k Vašemu účtu v loonoshopu, jste-li registrováni (přihlašovací jméno),
 • informace o Vašich nákupech v loonoshopu (např. co jste si koupili, jak jste zboží platili atd.),
 • informace o Vaší online návštěvě webových stránek loonoshopu a informace o tom, že kliknete na naše reklamy,
 • informace o zařízeních, ze kterých do loonoshopu přistupujete  (např. IP adresa, typ prohlížeče, značka, model a operační systém zařízení aj.),
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění kupní smlouvy uzavírané mezi Vámi a loono a tedy naplnění smluvního vztahu,
 • v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem loono na poskytování přímého marketingu v souvislosti se zakoupeným zbožím. Mezi případy, v nichž je použití osobních údajů založeno na našem oprávněném - legitimním zájmu, patří zejména snaha vyhovět Vašim potřebám jako našich zákazníků, propagace našeho zboží a jeho uvedení na trh, obsluha Vašeho uživatelského účtu, je-li zřízen, vyřízení případných sporů či stížností, snaha porozumět zákazníkům loonoshopu a vyvíjet nové produkty v rámci naší nabídky.
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží a uzavření kupní smlouvy; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany loono je:
 • vyřízení Vaší objednávky zboží v loonoshopu a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu vzniknuvšího mezi Vámi a loono na základě kupní smlouvy; při objednávce zboží jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné k řádnému vyřízení objednávky a splnění kupní smlouvy - jméno a příjmení, telefon, e-mail, adresa. Odesláním objednávky zboží berete na vědomí, že poskytnutí uvedených osobních údajů je nezbytné pro uzavření a splnění kupní smlouvy; bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany loono ji splnit.
 • vedení evidence zákazníků loonoshopu a evidence o prodaném zboží, a to i pro účetní a daňové účely,
 • správa uživatelského účtu registrovaného zákazníka loonoshopu,
 • zvýšení bezpečnosti a zlepšení kvality poskytovaných služeb a zboží,
 • výkon marketingových aktivit ze strany loono (např. zobrazování reklam, remarketing, provádění analýz, zasílání obchodních sdělení, newsletteru či dalších aktivit),
 1. Ze strany loono dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR, včetně profilování. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas.
 2. Loono používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Používáním loonoshopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie, jejímž cílem je zlepšit Váš zákaznický zážitek, jelikož soubory cookies loono pomáhají zlepšovat práci webových stránek a pochopit způsob jejich používání ze strany zákazníků. V nastavení svého prohlížeče můžete přijmout či odmítnout nové soubory cookies či vymazat stávající soubory cookies či si nastavit oznámení nového umístění cookies na Váš počítač. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud zvolíte zablokování některých nebo všech souborů cookies, může se stát, že nebudete moci plně využívat webové stránky loono.III.

Doba uchovávání osobních údajů

       1. Loono jakožto správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a loono a k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu,
 • do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů loono Vaše osobní údaje vymaže.IV.

Příjemci osobních údajů - subdodavatelé správce

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, s nimiž loono osobní údaje sdílí za účelem splnění smluvního vztahu a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. S těmito osobami však loono sdílí jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k poskytování jejich služeb ve prospěch loono. Příjemci osobních údajů, tj. subdodavateli správce jsou:
 • osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy (kupř. poskytovatel poštovních služeb, účetní, poskytovatel platebních a bankovních služeb aj.),
 • osoby zajišťující provoz loonoshopu a poskytující další služby s tím spojené,
 • osoby zajišťující marketingové služby.
 1. Loono upozorňuje, že v souvislosti s marketingovou činností může předávat údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) - např. službě Mailchimp. Příjemce osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatelem mailingových/cloudových služeb.V.

Vaše práva

V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR máte tato práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR - pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás loono má, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.
 2. právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR - pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás má loono k dispozici, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu za účelem jejich opravy,
 3. právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR - používání Vašich osobních údajů můžete omezit např. pokud napadnete přesnost osobních údajů, které má loono, pokud podáte úspěšnou obecnou námitku nebo pokud byly osobní údaje použity nezákonně, ale nemáte zájem na jejich úplném smazání,
 4. právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR - je možné uplatnit v případě, že již Vaše osobní údaje není nutné uchovávat, úspěšně jste podali obecnou námitku, odvolali jste svůj souhlas s používáním osobních údajů (a loono nemá další důvod je používat) aj.
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - máte právo vznést tzv. obecnou námitku, po jejímž podání loono zváží, zda převažuje Váš zájem nad zájmem loono a pokud převáží Váš zájem, pak loono na Vaši žádost osobní údaje vymaže nebo omezí jejich použití; dále máte právo vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu, kdy v takovém případě loono přestane Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - právo umožňující přenést údaje mezi různými organizacemi na Vaši žádost,
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 8. Současně, ač loono vždy dává přednost smírnému vyřízení Vašich připomínek a případných stížností, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů.

VI.

Zabezpečení osobních údajů

 

 1. Loono prohlašuje, že přijalo veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků.
 2. Loono přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy. Komunikace mezi Vámi a loono v prostředí loonoshopu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou uzamčena, přičemž přístup k takto uloženým osobním údajům mají pouze k tomu pověření pracovníci správce vykonávající pro něj činnost na základě pracovněprávního vztahu.VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z objednávkového formuláře loonoshopu berete na vědomí tato pravidla pro zpracování osobních údajů v loono a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, které v plném rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
 3. Loono si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů v loono bude vždy uvedena na internetových stránkách loonoshopu.
 4. Tato pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.